گلزنی کاوه رضایی در بازی مقابل استاندارد لیژ
۰۰:۲۵ : زمان